AFA

Treballem per una educació en valors, de qualitat i participativa.

Què és l’AFA? Valors i objectius

L’AFA és l’Associació de tots els Familiars de l’Escola Pia de Caldes de Montbui.

L’AFA Escola Pia de Caldes és una entitat sense afany de lucre que agrupa a les famílies de l’escola. Una entitat pensada i creada per acompanyar els nostres fills i filles en el seu pas per l’escola i, a la vegada, col·laborar estretament amb els mestres i l’equip directiu del centre (que és qui determina la línia pedagògica de l’escola) en la millora de la qualitat educativa. T’animem a formar part activa de l’associació perquè aquesta sigui plural i tothom hi sigui representat d’acord amb els següents objectius.

Donar suport i assistència als membres de l'associació i, en general, als pares i mares d’alumnes, tutors i tutores, professorat i alumnat del centre i els seus òrgans de govern i de participació, en tot allò que fa referència a l'educació dels seus fills i filles i, en general, de tot l’alumnat matriculat al centre, d’acord amb el caràcter propi.

Promoure la participació dels pares i mares en els diferents projectes del centre.

Assistir els pares i mares en l'exercici del seu dret a intervenir en el control i la gestió del centre quan sigui sostingut amb fons públics.

Promoure la representació i la participació dels pares i mares en els consells escolars dels centres públics i concertats i altres òrgans col·legiats.

Facilitar la col·laboració del centre en els àmbits social, cultural, econòmic i laboral de l'entorn.

Col·laborar en les activitats educatives del centre i cooperar amb el Consell Escolar en l'elaboració de directrius per a la programació d'activitats complementàries, extraescolars o de serveis.

Promoure les activitats de formació dels pares i mares, tant des del vessant cultural com de l'específic de responsabilització en l'educació familiar.

Promoure i realitzar tota mena d’activitats lúdiques i culturals.

Promoure i realitzar tota mena d'activitats fisicoesportives.

Junta directiva

L’AFA és l’òrgan de representació i participació que uneix a tots els pares, mares o representants legals dels alumnes matriculats al nostre centre educatiu. Aquest model organitzatiu permet als pares i mares participar en el seu funcionament quotidià, proposant accions, projectes i iniciatives per millorar-lo. L’AFA Escola Pia de Caldes és una entitat sense ànim de lucre, per tant la participació en qualsevol dels seus àmbits executius és totalment voluntària i sense cap retribució econòmica.

 

Aprofitem per agrair la feina realitzada per l’anterior Junta Directiva, en especial a Evelyn Serrano i a Cristina Muñoz, que ens estan acompanyant en tot moment en la difícil tasca de liderar, coordinar i gestionar l’AFA. Des de l’actual Junta Directiva, iniciem la nova etapa d’aquest projecte amb vocació de servei i molta il·lusió.

Pepi Piedra - Presidenta

Sóc administrativa - comptable i col·laboro amb l'AFA en la Comissió de Festes. A més dono suport en aquelles tasques on sigui necessària la meva aportació.

Emili López - Vice-president

Sóc empresari en l'àmbit de les telecomunicacions i compto amb l'experiència d'haver estat membre de Juntes anteriors. Espero posar els meus coneixements al servei de les famílies de l'escola.

Elisabet Busquet - Tresorera

Sóc empresària i treballo amb diferents països del món. M'agrada col·laborar en la vida escolar dels meus fills, per això ofereixo els meus serveis com a tresorera de l'AFA.

Ester Guerrero - Secretària

Sóc diplomada en Infermeria i treballo en l'Àmbit de l'Atenció Primària. La meva aportació com a secretària de l'AFA és la coordinació i el treball en equip.

Yolanda Cañero - Vocal

Sóc monitora de ciclisme i d'activitats educatives de lleure infantil i juvenil. M'agrada treballar amb infants i coordino la Comissió de Tallers i Manualitats de l'AFA i la Comissió de Comunicació i TIC.

Marta Hernández - Vocal

Sóc enginyera i treballo en el sèctor energètic i mediambiental. Col·laboro amb l'AFA en la Comissió d'Espais per recollir les propostes de les famílies per millorar els diferents entorns de l'escola.

Verónica Díaz - Vocal

Sóc administrativa - customer service. M'agrada pensar que col·laborant amb l'AFA, aporto el meu granet de sorra en l'educació de les nostres filles i fills. Col·laboro ajudant en totes les comisions que necesiten un cop de mà.

Ingrid Iranzo - Vocal

Sóc enginyera química, llicenciada en ADE. Com a membre de la recent Comissió d'Igualtat, crec que és una manera de participar en el compromís i implicació d'assentar uns bons principis en tota la comunitat de l'escola.

Lourdes Martínez - Vocal

Sóc enginyera agrònoma i treballo en el món de l’alimentació animal. Penso que formar part de l’AFA és una bona manera de participar en l’educació dels nostres fills i filles.

La importància del delegat de curs

Donant suport a la Junta Directiva de l’AFA, hi ha els Delegats de curs.

El delegat de curs és el vehicle d’enllaç i comunicació entre l’equip directiu i professors del curs i els pares, tant per estudiar i proposar solucions als problemes que puguin sorgir, com per col·laborar en totes aquelles funcions que contribueixin a la millora educacional del grup-classe.

El delegat de curs assistirà a les reunions a què la Junta de l’AFA el convoqui i en que actuarà en condició de vocal, amb veu i vot, si no pogués assistir a la reunió haurà de buscar un substitut i comunicar-ho previament a la Junta de l’AFA.

El delegat de curs serà en tot moment la referència que la Junta de l’AFA tindrà d’un grup-classe concret i en qui derivarà totes les propostes de millora, iniciatives i centralització de temes concrets, projectes, etc. que afectin als alumnes del seu grup.