Avís Legal

Condicions d’ús


La simple i mera utilització de la Pàgina atorga la condició d’usuari de la Pàgina, bé sigui persona física o jurídica, i obligatòriament implica l’acceptació completa, plena i sense reserves de totes i cadascuna de les clàusules i condicions generals incloses en l’Avís Legal. Si l’Usuari no estigués conforme amb les clàusules i condicions d’ús d’aquest Avís Legal, s’abstindrà d’utilitzar la Pàgina.


Aquest Avís Legal està subjecte a canvis i actualitzacions pel que fa a la versió publicada per l’ AFA Escola Pia de Caldes, pot ser diferent a cada moment en què l’Usuari accedeixi al Portal. Per tant, l’Usuari ha de llegir l’Avís Legal en totes i cadascuna de les ocasions en què accedeixi a la Pàgina.


A través de la Pàgina, AFA Escola Pia de Caldes facilita als Usuaris l’accés i la utilització de diversos Continguts publicats per mitjà d’Internet per l’ AFA Escola Pia de Caldes o per tercers autoritzats.


L’Usuari està obligat i es compromet a utilitzar la Pàgina i els Continguts de conformitat amb la legislació vigent, l’Avís Legal, i qualsevol altre avís o instruccions posats en el seu coneixement, bé sigui per mitjà d’aquest avís legal o en qualsevol altre lloc dins dels Continguts que conformen la Pàgina, així com amb les normes de convivència, la moral i bons costums generalment acceptades.


A aquest efecte, l’usuari s’obliga i compromet a NO utilitzar qualsevol dels Continguts amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits en l’Avís Legal o per la legislació vigent, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels Continguts, els equips informàtics o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic propis o contractats per l’ AFA Escola Pia de Caldes d’altres Usuaris o de qualsevol usuari d’Internet (SW i HW).


L’Usuari s’obliga i es compromet a no transmetre, difondre o posar a la disposició de tercers qualsevol classe de material contingut en la Pàgina, com ara informacions, textos, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, enregistraments, programari, logotips, marques, icones, tecnologia, fotografies, programari, enllaços, dissenyo gràfic i codis font, o qualsevol altre material al qual tingués accés en la seva condició d’Usuari de la Pàgina, sense que aquesta enumeració tingui caràcter limitatiu.


Així mateix, de conformitat amb tot això, l’Usuari no podrà:


Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar públicament, transformar o modificar els continguts, tret que es compti amb l’autorització escrita i explícita d’AFA Escola Pia de Caldes, que és titular dels corresponents drets, o bé que això resulti legalment permès.


Suprimir, manipular o de qualsevol forma alterar el “copyright” i altres dades identificatives de la reserva de drets de AFA Escola Pia de Caldes o dels seus titulars, de les petjades i/o identificadors digitals, o de qualssevol altres mitjans tècnics establerts per al seu reconeixement.


Propietat intel·lectual


Totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen en la Pàgina són propietat d’AFA Escola Pia de Caldes o, si és el cas, de tercers que han autoritzat el seu ús, sense que pugui entendre’s que l’ús o accés al Portal o als Continguts atribueixi a l’Usuari dret algun sobre les citades marques, noms comercials o signes distintius, i sense que puguin entendre’s cedits a l’Usuari, cap dels drets d’explotació que existeixen o puguin existir sobre aquests Continguts.


D’igual manera els Continguts són propietat intel·lectual d’AFA Escola Pia de Caldes, o de tercers en el seu cas, per tant, els drets de Propietat Intel·lectual són titularitat d’AFA Escola Pia de Caldes o de tercers que han autoritzat el seu ús, als qui correspon l’exercici exclusiu dels drets d’explotació d’aquests en qualsevol forma i, especialment, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació.


La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquesta Web, així com la lesió dels drets de Propietat Intel·lectual o Industrial d’AFA Escola Pia de Caldes o de tercers inclosos en la Pàgina que hagin cedit continguts donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.


Enllaços


Aquelles persones que es proposin establir enllaços entre la seva pàgina Web i la Pàgina hauran d’observar i complir les condicions següents:

No serà necessària autorització prèvia quan l’Enllaç permeti únicament l’accés a la pàgina d’inici, però no podrà reproduir-la de cap manera.


Qualsevol altra forma d’Enllaç requerirà l’autorització expressa i inequívoca per escrit per part d’AFA Escola Pia de Caldes.


No es crearan “marcs” (“frames”) amb les pàgines Web ni sobre les pàgines Web d’AFA Escola Pia de Caldes.


No es faran manifestacions o indicacions falses, inexactes, o ofensives sobre AFA Escola Pia de Caldes o els seus directius, o col·laboradors, o de les persones que es relacionin en la Pàgina per qualsevol motiu, o dels Usuaris de les Pàgina, o dels Continguts subministrats.


No es declararà ni es donarà a entendre que AFA Escola Pia de Caldes ha autoritzat l’Enllaç o que ha supervisat o assumit de qualsevol forma els Continguts oferts o llocs a la disposició de la pàgina Web en la qual s’estableix l’Enllaç.


La pàgina Web en la qual s’estableixi l’Enllaç només podrà contenir l’estrictament necessari per a identificar el destí de l’Enllaç.


La pàgina Web en la qual s’estableixi l’Enllaç no contindrà informacions o continguts il·lícits, contraris a la moral i als bons costums generalment acceptades i a l’ordre públic, així com tampoc contindrà continguts contraris a qualssevol drets de tercers.


Disponibilitat de la Pàgina


AFA Escola Pia de Caldes no garanteix la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés a la Pàgina, als seus Continguts, ni que aquest es trobi actualitzats, encara que desenvoluparà els seus millors esforços per a, si és procedent, evitar-los, esmenar-los o actualitzar-los. Per consegüent, AFA Escola Pia de Caldes no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol mena produïts en l’Usuari que portin causa de fallades o desconnexions en les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei del Portal durant la prestació d’aquest o amb caràcter previ.


AFA Escola Pia de Caldes exclou, amb les excepcions contemplades en la legislació vigent, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure’s a la falta de disponibilitat, continuïtat o qualitat del funcionament de la Pàgina i dels Continguts, al no compliment de l’expectativa d’utilitat que els usuaris haguessin pogut atribuir a la Pàgina i als Continguts.


La funció dels Enllaços que apareixen en aquesta Web és exclusivament la d’informar l’usuari sobre l’existència d’altres webs que contenen informació sobre la matèria. Aquests Enllaços no constitueixen suggeriment ni cap recomanació.


AFA Escola Pia de Caldes no es fa responsable dels continguts d’aquestes pàgines enllaçades, del funcionament o utilitat dels Enllaços ni del resultat d’aquests enllaços, ni garanteix l’absència de virus o altres elements en els mateixos que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (maquinari i programari), els documents o els fitxers de l’usuari, excloent qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol classe causats a l’usuari per aquest motiu.


L’accés a la Pàgina no implica l’obligació per part d’AFA Escola Pia de Caldes de controlar l’absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic nociu. Correspon a l’Usuari, en tot cas, la disponibilitat d’eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius, per tant AFA Escola Pia de Caldes no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir durant la prestació del servei de la Pàgina, ni dels possibles danys que puguin causar-se al sistema informàtic de l’usuari o de tercers (maquinari i programari), els fitxers o documents emmagatzemats en aquest, a conseqüència de la presència de virus en l’ordinador de l’usuari utilitzat per a la connexió als serveis i continguts de la Web, d’un mal funcionament del navegador o de l’ús de versions no actualitzades d’aquest.


Qualitat de la Pàgina


Donat l’entorn dinàmic i canviant de la informació i serveis que se subministren per mitjà de la Pàgina, AFA Escola Pia de Caldes fa el seu millor esforç, però no garanteix la completa veracitat, exactitud, fiabilitat, utilitat i/o actualitat dels Continguts.

La informació continguda en les pàgines que componen aquest Portal només té caràcter informatiu, consultiu, divulgatiu i publicitari. En cap cas ofereixen ni tenen caràcter de compromís vinculant o contractual.

 

Limitació de responsabilitat


AFA Escola Pia de Caldes exclou tota responsabilitat per les decisions que l’Usuari pugui prendre basat en aquesta informació, així com pels possibles errors tipogràfics que puguin contenir els documents i gràfics de la Pàgina. La informació està sotmesa a possibles canvis periòdics sense previ avís del seu contingut per ampliació, millora, correcció o actualització dels Continguts.


Notificacions


Totes les notificacions i comunicacions per part d’AFA Escola Pia de Caldes a l’Usuari realitzats per qualsevol mitjà es consideraran eficaços amb caràcter general.


Disponibilitat dels Continguts


La prestació del servei de la Pàgina i dels Continguts té, en principi, durada indefinida. AFA Escola Pia de Caldes, no obstant això, queda autoritzada per a donar per acabada o suspendre la prestació del servei de la Pàgina i/o de qualsevol dels Continguts en qualsevol moment. Quan això sigui raonablement possible, AFA Escola Pia de Caldes advertirà prèviament la terminació o suspensió de la Pàgina.


Jurisdicció


Per a quantes qüestions se suscitin sobre la interpretació, aplicació i compliment d’aquest Avís Legal, així com de les reclamacions que puguin derivar-se del seu ús, totes les parts intervinents se sotmeten als Jutges i Tribunals de Barcelona, renunciant de manera expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls.


Legislació aplicable


L’Avís Legal es regeix per la llei espanyola.


© 2021 Copyright – AFA Escola Pia de Caldes


Reservats tots els drets d’autor per les lleis i tractats internacionals de propietat intel·lectual. Queda expressament prohibida la seva còpia, reproducció o difusió, total o parcial, per qualsevol mitjà. En compliment del deure d’informació estipulat en l’article 10 de la Llei 34/2002 d’11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, AFA Escola Pia de Caldes i en qualitat de titular del web site www.afaescolapiacaldes.cat, procedeix a comunicar-los les dades identificatives exigides per la referida norma.